2016-12-29

Opłata za gospodarowanie odpadami w 2017 r.
- stawka, wzór deklaracji

Właściciele nieruchomości zgodnie z art.  6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w oparciu o art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z godnie z którym Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;


I.    Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku:
Zgodnie z Uchwała Nr XLVII/333/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podk. z  2014r. poz. 203) i  Uchwałą Nr XL/225/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 4236)

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wynoszą odpowiednio

  • 5,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


 II.  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2017 roku

Wzór aktualnie obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podk.2016.1588).

Wzór deklaracji: Deklaracja DO-2

Załączniki

  DEKLARACJA ODPADY.pdf 247,95 KB (pdf) szczegóły pobierz