DRUKUJ
2018-09-20

Uproszczona oferta na realizację zadania
publicznego

W dniu 12 września 2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożona przez Klub Sportowy „Victoria” w Giedlarowej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 z 2017r., poz. 60, 573 z późn. zm.), ofertę zamieszcza się na okres 7 dni  w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Leżajsk.
Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty: pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Gminy Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
37 – 300 Leżajsk