DRUKUJ
2019-05-07

WYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wszystkie organizacje, którym przyznano dotacje, proszone są o złożenie w terminie 7 dni oświadczenia o przyjęciu dotacji i podaniu niezbędnych danych do podpisania umowy.
W przypadku gdy została przyznana dotacja niższa niż wnioskowana w ofercie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników należy złożyć:

1. oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzenie aktualności danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy (wraz z podaniem numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do podpisania umowy) wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, opisem poszczególnych działań i kosztorysem realizacji zadania (według wzoru jak wynika z oferty) – aktualizacje będą stanowić załączniki do umowy

lub

2. pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji i o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Oświadczenia składane są według załączonego wzoru.

Nie złożenie oświadczenia wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyjętej dotacji.

Przy dokonywaniu aktualizacji kalkulacji kosztów należy zachować zasadę, iż po jej dokonaniu %-owy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania, nie może być większy niż jak ten określony w ofercie.