2020-01-07

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

I. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 r.

 

Właściciele nieruchomości zgodnie z art.  6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w oparciu o art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z godnie z którym Rada gminy, w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;


Zgodnie z Uchwałą  Nr 125/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Podk. z  2019r. poz. 5875)

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynoszą odpowiednio

w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020r.

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

w okresie 01.04.2020 r.:

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na której zadeklarowano kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalnew kompostowniku przydomowym,
  • 15,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na której bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym.
  • 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

  • 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym,
  • 68,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.


 II.  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2020 roku

Wzór aktualnie obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Nr 106/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 21 października 2019r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019, poz. 5775).

Wzór deklaracji:

Deklaracja DO-3-aktywna

Deklaracja DO-3

Załączniki

  DO-3.pdf 179,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DO-3a.pdf 176,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się