Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o możliwości składania uwag do zmiany Nr 5 Studium
Informacja o możliwości składania uwag do zmiany Nr 5 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Leżajsk
27.05.2020 więcej
Informacja: "Sposób informowania o ograniczeniu przetwarzania danych w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice - etap I"
Informacja: "Sposób informowania o ograniczeniu przetwarzania
danych w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 MPZP Nr 5/2002 terenu wsi
Wierzawice - etap I"
28.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice - etap I
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany Nr 3 MPZP Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
- etap I
28.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o uchwaleniu zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leżajsk
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o uchwaleniu o uchwaleniu
zmiany Nr 4 SUiKZP Gminy Leżajsk
25.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o uchwaleniu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Piskorowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o uchwaleniu zmiany Nr 1 MPZP
terenu wsi Piskorowice
25.06.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA
10.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska - etap I
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany MPZP terenu wsi Brzóza Królewska - etap I
01.10.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się