2016-12-29

Podatek leśny w 2017 r. - stawka podatku, formularze podatkowe

I. Stawka podatku leśnego w 2017 roku


Stawkę podatku leśnego na 2017 rok ustalono w oparciu o art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2016r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., wyniosła  191,01 zł za 1 m3 . (M.P. z 2016r., poz. 996).


Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi:  191,01 * 0,220 =  42,0222 zł za 1 ha lasu


 

II.  Wzory informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujące w 2017 roku

Wzory aktualnie obowiązujących formularzy podatkowych dla podatku leśnego określa uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. z 2015r., poz. 4126).

 

1.     Formularze dla osób prawnych:

DEKLARACJA DL-1 na podatek leśny  

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁĄCZNIK ZL-1/A do deklaracji dotyczący nieruchomości leśnych

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁĄCZNIK ZL-1/B do deklarcji dotyczący zwolnień podatkowych w podatku leśnym 

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

 

2.     Formularze dla osób fizycznych:

INFORMACJA INRL-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Złącznik ZNRL-1/A do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZNRL-1/B do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

III.  Terminy składania informacji i deklaracji na podatek leśny

  1. Osoby prawne - w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a wprzypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
  2. Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Załączniki

  DL-1-a-2017.pdf 164,66 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się