2020-01-07

Podatek leśny w 2020 r. - stawka podatku, formularze podatkowe

I. Stawka podatku leśnego w 2020 roku

Stawka podatku leśnego rok podatkowy ustalana jest zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3 . (M.P. z 2019r., poz. 1018).

 

Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi:  194,24 * 0,220 = 42,7328 zł za 1 ha lasu

 

II.  Wzory informacji i deklaracji na podatek leśny

 

Uwaga

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek leśny

Formularze deklaracji i informacji  na podatek leśny są dostępne na stronie: podatki.gov.pl

 

 

Formularze dla osób prawnych:

DL-1 deklaracja na podatek leśny  

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

 *Do wypełnienia wzorów deklaracji zalecany jest program Adobe Acrobat Reader DC. Formularze automatycznie wyliczają wysokość podatku, jednak przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić prawidłowość tego wyliczenia.

Terminy składania deklaracji na podatek leśny

Osoby prawne - w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a w przypadku

 

Formularze dla osób fizycznych:

IL-1 Informacja o lasach

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

 

Terminy składania informacji na podatek leśny

Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.


 

Załączniki

  dl1-a.pdf 77,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl1-a.pdf 41,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl2-a.pdf 40,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  il1-a.pdf 62,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil1-a.pdf 41,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil2-a.pdf 41,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil3-a.pdf 50,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się