2019-01-02

Podatek od nieruchomości w 2019 roku - stawki podatku, formularze

I. Stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku na terenie Gminy Leżajsk określa uchwała Rady Gminy Nr 114/2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj.  z 2018 r.  poz. 5065).

Wysokość poszczególnych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku:

1.   od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85 zł za 1 m2 powierzchni;

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,65 zł; za 1 ha;

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,15 zł za 1 m2 powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00 zł od 1 m2 powierzchni

2.   od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych:

0,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,33 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

5,25 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)    związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.   od budowli

2% wartości.

 

Uwaga !!!

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 

Formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości są dostępne na stronie: podatki.gov.pl

 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy

II. Formularze podatkowe na podatek od nieruchomości obowizujce do 30.06.2019 roku

Wzory formularzy na podatek od nieruchomości określone Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (Dz. Urz. Woj. z 2015r., poz. 4126).

 

1.     Formularze dla osób prawnych:

DEKLARACJA DN-1 na podatek od nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁĄCZNIK ZN-1/A do deklaracji dotyczący nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁACZNIK ZN-1/B dotyczący zwolnień w podatku od nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

 

2.     Formularze dla osób fizycznych:

Informacja INRL-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Złącznik ZNRL-1/A do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZNRL-1/B do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący nieruchomości.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

III.  Terminy składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

  1. Osoby prawne - w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a wprzypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
  2. Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się