2020-01-07

Podatek od nieruchomości w 2020 roku - stawki podatku, formularze

I. Stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku na terenie Gminy Leżajsk określa uchwała Rady Gminy Nr 115/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj. Podkarp.  z 2019 r.  poz. 5872).

1.   od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł za 1 m2 powierzchni;

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,80 zł; za 1 ha;

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł za 1 m2 powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,05 zł od 1 m2 powierzchni

2.   od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych:

0,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

6,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)    związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.   od budowli

2% wartości.

 


II. Wzory formularzy na podatek od nieruchomości

 

Uwaga !!!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 

Wzory formularzy dla osób prawnych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDN-2Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

*Do wypełnienia wzorów deklaracji zalecany jest program Adobe Acrobat Reader DC. Formularze automatycznie wyliczają wysokość podatku, jednak przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić prawidłowość tego wyliczenia.

 

Terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Osoby prawne- w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a w przypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

Wzory formularzy dla osób fizycznych:

IN-1Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

 

Terminy składania informacji na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości.

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy

 

1.       UCHWAŁA NR XVIII/97/2007 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2007r., Nr 98, poz. 2198),

2.       UCHWAŁA NR XXXIV/202/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 10 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016r., poz. 3295) (dot. zmiany uchwały NR XVIII/97/2007),

3.       UCHWAŁA NR XIV/96/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 27 października 2015 r. w sprawie w zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2015r., poz. 3283),

4.       UCHWAŁA NR XIV/97/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2015r., poz. 3284)

 

Załączniki

  dn1a.pdf 123,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn1-a.pdf 51,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn2-a.pdf 51,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  in-a.pdf 100,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin1-a.pdf 48,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin2-a.pdf 48,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin3-a.pdf 51,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się