2015-12-28

Podatek od nieruchomości w 2016 roku - stawki podatku, wzory deklaracji

I. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku

 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku określa uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj.  z 2015 r.  poz. 4124);

 

Wysokość stawek podatku obowiązujących w 2016 roku:

1.   od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,83 zł za 1 m2 powierzchni;

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,32 zł; za 1 ha;

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,11 zł za 1 m2 powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,00 zł od 1 m2 powierzchni

2.   od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych:

0,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

5,11 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)    związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,44 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.   od budowli

2% ich wartości.

 

II. Formularze podatkowe na podatek od nieruchomości w 2016 roku

Wzory obowiązujących w 2016 roku formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (Dz. Urz. Woj. z 2015r., poz. 4126).

 

1.     Formularze dla osób prawnych:

DEKLARACJA DN-1 na podatek od nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁĄCZNIK ZN-1/A do deklaracji dotyczący nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZAŁACZNIK ZN-1/B dotyczący zwolnień w podatku od nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Instrukcja wypełniania deklaracji DN-1

2.     Formularze dla osób fizycznych:

Informacja INRL-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Złącznik ZNRL-1/A do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZNRL-1/B do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach dotyczący nieruchomości.

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

 

 

Załączniki

  ZN-1A.pdf 128,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZN-1A-a.pdf 148,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZN-1B.pdf 156,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZN-1B-a.pdf 187,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZNRL-1A.pdf 127,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INRL-1a.pdf 292,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INRL-1.pdf 224,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZNRL-1A-a.pdf 137,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZNRL-1B.pdf 128,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZNRL-1B-a.pdf 152,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DN-1.pdf 160,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DN-1-a.pdf 205,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja wypelnia...acji DN-1.pdf 292,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się