2016-12-29

Podatek od środków transportowych w 2017 roku

I. Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok

Stawki w podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Leżajsk w 2017 roku określa uchwała Rady Gminy Leżajsk Nr XVI/107/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj. z 2015 r. poz. 4125).

Wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku

1.      Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 491,00 zł,

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 896,00 zł,

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.042,00 zł.

2.      Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

1.190,00

1.440,00

13

14

1.214,00

1.503,00

14

15

1.238,00

1.569,00

15

 

1.378,00

1.627,00

TRZY OSIE

12

17

1.378,00

1.877,00

17

19

1.403,00

1.902,00

19

21

1.427,00

1.928,00

21

23

1.460,00

1.953,00

23

25

1.503,00

1.979,00

25

 

1.527,00

2.002,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.527,00

2.002,00

25

27

1.551,00

2.065,00

27

29

1.576,00

2.089,00

29

31

2.089,00

2.612,00

31

 

2.089,00

2.612,00

3.      Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.305,00 zł

4.      Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

1.379,00

1.627,00

18

25

1.410,00

1.720,00

25

31

1.445,00

1.813,00

31

 

1.485,00

2.063,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.527,00

2.002,00

40

 

1.832,00

2.715,00

5.      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 840,00 zł.

6.      Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa/ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

124,00

361,00

18

25

225,00

402,00

25

 

402,00

896,00

DWIE OSIE

12

28

263,00

388,00

28

33

775,00

1.452,00

33

38

1.074,00

1.631,00

38

 

1.452,00

2.151,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

856,00

1.192,00

38

 

1.100,00

1.619,00

7.      Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:  

a)  mniejszej niż 22 miejsca - 1.180,00 zł,

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.649,00 zł.

II. Wzory deklarcji na podatek od środków transportowych na 2017 rok

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych na 2016 rok określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2025).

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Wzór załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

III.  Terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych

  1. W terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku, a wprzypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się