2016-12-29

Podatek rolny w 2017 roku - stawki podatku, formularze

I. Stawki podatku rolnego w 2017 roku


Stawki podatku rolnego na 2017 rok obowiązujące na terenie Gminy Leżajsk ustalono na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym oraz uchwały Nr XXXVII/214/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 3883).

Zgodnie uchwałą średnia cena skupu żyta przyjęta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok wynosi 35,50 zł za 1 dt.

 

Stawki podatku rolnego zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym na 2017 rok wynoszą:

  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 35,50*5 = 177,50  zł  za 1 ha fiz., 

  • dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 35,50*2,5 = 88,75 zł za 1 ha przel.

 

II. Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny w 2017roku

Wzory aktualnie obowiązujących formularzy podatkowych określa uchwała  Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (Dz. Urz. Woj. z 2015r., poz. 4126).

1.     Formularze dla osób prawnych:

Deklaracja DR-1 na podatek rolny

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZR-1/A do deklaracji na podatek rolny

dotyczący nieruchomości rolnych

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZR-1/B do deklaracji na podatek rolny

dotyczący zwolnień i ulg podatkowych w podatku rolnym

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

2.     Formularze dla osób fizycznych:

Informacja INRL-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

gruntach rolnych i lasach

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Złącznik ZNRL-1/A do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

gruntach rolnych i lasach dotyczący współwłaścicieli

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Załącznik ZNRL-1/B do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

gruntach rolnych i lasach dotyczący nieruchomości

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

III.  Terminy składania informacji i deklaracji na podatek rolny

  1. Osoby prawne - w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a wprzypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
  2. Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym.

Załączniki

  DR-1-a-2017-1.pdf 188,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się