Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-20 14:44:01  Zdzisław Janeczko

Utworzono artykuł 161532 o nazwie 'Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161532
user_idpuste129779
resource_idpuste32
namepusteUproszczona oferta na realizację zadania publicznego
category_idpuste788
language_idpuste1
shortpusteUproszczona oferta na realizację zadania publicznego - KS „Victoria” w Giedlarowej
fullpuste

W dniu 12 września 2018 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożona przez Klub Sportowy „Victoria” w Giedlarowej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 z 2017r., poz. 60, 573 z późn. zm.), ofertę zamieszcza się na okres 7 dni  w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Leżajsk.
Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty: pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Gminy Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
37 – 300 Leżajsk

publishfrompuste2018-09-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego
2018-09-20 14:44:01  Zdzisław Janeczko

Pole slug zmieniło wartość z 'uproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego' na '161532_uproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluguproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego161532_uproszczona-oferta-na-realizacje-zadania-publicznego
2018-09-20 14:44:02  Zdzisław Janeczko

Załączono plik 441043

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1707046
user_idpuste129779
fobject_idpuste441043
resource_idpuste32
modelpusteArticle
foreign_idpuste161532
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się