Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-07 08:45:01  Zdzisław Janeczko

Utworzono artykuł 218065 o nazwie 'WYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste218065
user_idpuste129779
resource_idpuste32
namepusteWYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
category_idpuste421
language_idpuste1
shortpusteWYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
fullpuste

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

publishfrompuste2019-05-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustewyniki-konkursu-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa
2019-05-07 09:22:24  Zdzisław Janeczko

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ogłoszenie wynik&oacute;w otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony d&oacute;br kultury i dziedzictwa narodowego.</p> ' na '<p> Ogłoszenie wynik&oacute;w otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony d&oacute;br kultury i dziedzictwa narodowego.</p> <p> Wszystkie organizacje, kt&oacute;rym przyznano dotacje, proszone są o złożenie w terminie 7 dni oświadczenia o przyjęciu dotacji i podaniu niezbędnych danych do podpisania umowy.<br /> W przypadku gdy została przyznana dotacja niższa niż wnioskowana w ofercie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wynik&oacute;w należy złożyć:</p> <p> 1. oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzenie aktualności danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy (wraz z podaniem numer&oacute;w dowod&oacute;w osobistych os&oacute;b upoważnionych do podpisania umowy) wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, opisem poszczeg&oacute;lnych działań i kosztorysem realizacji zadania (według wzoru jak wynika z oferty) &ndash; aktualizacje będą stanowić załączniki do umowy</p> <p> lub</p> <p> 2. pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji i o odstąpieniu od zawarcia umowy.</p> <p> <u>Oświadczenia składane są według załączonego wzoru</u>.<br /> <br /> Nie złożenie oświadczenia wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu będzie r&oacute;wnoznaczne z rezygnacją z przyjętej dotacji.<br /> <br /> Przy dokonywaniu aktualizacji kalkulacji koszt&oacute;w należy zachować zasadę, iż po jej dokonaniu %-owy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania, nie może być większy niż jak ten określony w ofercie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wszystkie organizacje, którym przyznano dotacje, proszone są o złożenie w terminie 7 dni oświadczenia o przyjęciu dotacji i podaniu niezbędnych danych do podpisania umowy.
W przypadku gdy została przyznana dotacja niższa niż wnioskowana w ofercie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników należy złożyć:

1. oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz potwierdzenie aktualności danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy (wraz z podaniem numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do podpisania umowy) wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, opisem poszczególnych działań i kosztorysem realizacji zadania (według wzoru jak wynika z oferty) – aktualizacje będą stanowić załączniki do umowy

lub

2. pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyjęcia dotacji i o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Oświadczenia składane są według załączonego wzoru.

Nie złożenie oświadczenia wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyjętej dotacji.

Przy dokonywaniu aktualizacji kalkulacji kosztów należy zachować zasadę, iż po jej dokonaniu %-owy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania, nie może być większy niż jak ten określony w ofercie.

2019-05-07 09:22:24  Zdzisław Janeczko

Załączono plik 547732

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2115707
user_idpuste129779
fobject_idpuste547732
resource_idpuste32
modelpusteArticle
foreign_idpuste218065
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-07 09:22:24  Zdzisław Janeczko

Załączono plik 547809

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2115708
user_idpuste129779
fobject_idpuste547809
resource_idpuste32
modelpusteArticle
foreign_idpuste218065
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się